Dovolená u moře Dovolená u moře
Aktivní dovolená Aktivní dovolená
Zážitky Zážitky
Poznávání Poznávání
Napište nám

V případě, že potřebujete více informací o některém z nabízených zájezdů nebo máte zájem o destinaci, kterou jste v naší nabídce nenašli, zanechte nám na sebe kontakt a my se Vám ozveme!

Jméno a příjmení
Váš Telefon
Váš E-mail
Chci informace o

CESTOVNÍ DOKLADY

CESTOVNÍ DOKLADY

Před cestou do zahraničí

Před cestou do zahraničí byste si měli zkontrolovat, zda máte platný cestovní doklad. Držitel cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji je podle zákona o cestovních dokladech oprávněn požádat u kteréhokoliv orgánu oprávněného k vydání tohoto pasu o ověření funkčnosti nosiče dat a správnosti údajů v něm zpracovaných biometrických údajů a osobních údajů. Dále je třeba zjistit podmínky vstupu a pobytu v daném státě. Cestujete-li do členských států Evropské unie, postačuje ke vstupu a pobytu na území těchto států platný cestovní doklad. Při cestě do ostatních států je třeba zjistit, zda se kromě platného cestovního dokladu uplatňují další podmínky vstupu a pobytu, zejména:
 • zda má Česká republika s daným státem uzavřenou bezvízovou dohodu či nikoliv. Bezvízová dohoda stanoví, po jakou dobu a na jaké cestovní doklady se lze v daném státě zdržovat bez víza (např. pro bezvízové cesty do USA lze použít pouze cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji).
 • zda daný stát požaduje minimální platnost cestovního dokladu v souvislosti se vstupem a pobytem na svém území. 
 
Cestovní doklady k cestám do Evropské unie
 
K cestám do států Evropské unie lze použít tyto cestovní doklady:
 • všechny typy cestovních pasů
  - se strojově čitelnými údaji a s biometrickými údaji, nebo 
  - bez strojově čitelných a bez biometrických údajů, 
   
 • všechny typy občanských průkazů
  Nedoporučujeme používat občanské průkazy s oddělenou vyznačenou částí (s odstřiženým rohem) z důvodu změny povinných údajů zapsaných v občanském průkazu, protože odstřižení rohu by v případě prokazování totožnosti držitele ve státě Evropské unie mohlo být považováno za vyznačení neplatnosti občanského průkazu anebo za jeho poškození.

Více informací o pravidlech při překračování hranic v rámci Schengenského prostoru naleznete zde.


Cestování na občanský průkaz mimo EU

Je možné cestovat s občanským průkazem mimo území Evropské unie?  

Některé státy mimo EU umožňují občanům ČR vstup na své území pouze s platným občanským průkazem. Jedná se o Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Černou Horu, Chorvatsko, Makedonii a Srbsko.Ministerstvo vnitra jejich jednostranné opatření respektuje, nicméně musíme upozornit, že naše právní úprava zákona o cestovních dokladech uvádí, že překračovat vnější hranici Evropské unie je možné pouze s platným cestovním dokladem. Občanský průkaz umožňuje českým občanům cestovat pouze do jiných států EU/Schengenu nebo překročit vnější schengenskou hranici do dalších států, se kterými ČR uzavřela příslušnou bilaterální smlouvu – ani jeden z těchto případů se však netýká výše uvedených států, a to i v případě, kdy jednostranně umožňují vstup na své území pouze s občanským průkazem. 
 
Občanský průkaz obecně není podle českých zákonů cestovním dokladem umožňujícím cestování do zemí mimo EU
; stává se jím pouze v případě, že je tak výslovně uvedeno v mezinárodní smlouvě, proto k vycestování mimo území EU zpravidla nestačí a je potřeba použít cestovní pas. To platí i v případě, že překročíte vnější hranici EU/Schengenu v jiném státě EU/Schengenu.
 
Z výše uvedeného plyne, že překračování vnější hranice EU např. na českých mezinárodních letištích v případě cest do výše uvedených balkánských zemí je možné pouze s platným cestovním dokladem.
 
Obecně platí následující pravidla:
 
Pokud cestujete do jiné země EU/Schengenu, stačí vám platný občanský průkaz. Pokud s vámi cestují vaše děti, musejí být zapsané ve vašem cestovním pase nebo mít vlastní cestovní pas.
 
Pokud cestujete do země mimo Schengen, potřebujete platný cestovní pas. Vaše děti, které s vámi cestují, musejí být zapsané ve vašem cestovním pase nebo mít vlastní pas. 
 

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává
 • ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí, ve lhůtě 120 dnů
 • občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let; dobu jeho platnosti nelze prodloužit

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji
 se vydává
 • žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, nebo žádá-li o vydání cestovního pasu na zastupitelském úřadě ve lhůtě kratší než 120 dnů; v těchto případech se cestovní pas vydává s dobou platnosti na 6 měsíců,
 • cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává ve lhůtě do 15 dnů je-li žádost podána na zastupitelském úřadě, ve lhůtě do 60 dnů,
 • dobu platnosti tohoto cestovního pasu nelze prodloužit

Jiné  cestovní  doklady
Na základě mezinárodní smlouvy se vydávají jiné cestovní doklady. Podmínky pro jejich vydání stanoví kromě zákona o cestovních dokladech příslušná mezinárodní smlouva. Bližší informace obdržíte u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa Vašeho trvalého pobytu v České republice.
  
Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů bylo zrušeno
Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 a podle zákona č. 197/2010 Sb., skončilo dnem 1. července 2011 zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů. Platnost zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů skončila dne 26. června 2012. 

Zapisování  titulů

Zapisování titulů do cestovních dokladů bylo zrušeno. Jedinou změnou údajů v cestovním dokladu, kterou lze provést, je prodloužení doby platnosti cestovního průkazu. Dobu platnosti cestovního průkazu prodlužuje na žádost občana zastupitelský úřad. 
 

Vydávání cestovních dokladů ČR

Podrobné informace o vydávání cestovních dokladů ČR

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává

ve lhůtě 30 dnů
ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů
ve lhůtě 120 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí
občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let

občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let.

Dobu platnosti tohoto cestovního pasu nelze prodloužit.

Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se podává:

v České republice u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části
v zahraničí u zastupitelského úřadu s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.
Převzetí cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji:

- vyžaduje se osobní převzetí cestovního pasu občanem, jemuž se cestovní doklad vydává, resp. osobou, která žádost o vydání cestovního pasu podala

- při převzetí cestovního pasu může občan požádat o ověření správnosti údajů v něm uvedených a o ověření funkčnosti nosiče dat; v případě nesprávnosti údajů nebo nefunkčnosti dat má právo na vydání nového cestovního pasu

- před převzetím cestovního pasu občan obdrží poučení o tom, jak nakládat s cestovním pasem a chránit jeho datovou stránku a nosič dat (čip) před poškozením.

K žádosti o vydání cestovního pasu je třeba předložit:

- doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum

narození, rodné číslo, apod.), například platný občanský průkaz (u občanů, kterým se občanský průkaz nevydává, jiné doklady, například: rodný list, oddací list), aktuální doklad o státním občanství (doklad o státním občanství se vyžaduje při vydání prvního cestovního pasu)

- doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let, například: rodný list nebo občanský průkaz rodiče, v němž je dítě mladší 15 let zapsáno

- doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje o občana mladšího 15 let, tj. příslušné rozhodnutí soudu

- doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena, tj. příslušné rozhodnutí soudu

- odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud občan již je držitelem platného cestovního pasu, a potřebuje další cestovní pas k cestám do zahraničí

- 1 fotografii (splňující podmínky norem ICAO) odpovídající současné podobě občana k žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji podávanou na zastupitelském úřadě v zahraničí (fotografie se nepřikládá v případě podání žádosti v České republice - fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti).

Správní poplatek

Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji:

- 600 Kč – žádost podaná v České republice

- 1 200 Kč – žádost podaná na zastupitelském úřadě v zahraničí

- 100 Kč občanům mladším 15 let – žádost podaná v České republice

- 400 Kč občanům mladším 15 let – žádost podaná na zastupitelském úřadě v zahraničí.

Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji ve zkrácené lhůtě na základě žádosti podané pouze v České republice:

4 000 Kč
2 000 Kč občanům mladším 15 let.
Skončení platnosti cestovního dokladu

Platnost cestovního dokladu skončí:

uplynutím doby v něm vyznačené
ohlášením jeho ztráty nebo odcizení
uplynutím 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana
pozbytím státního občanství, úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele cestovního dokladu za mrtvého.
Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu rozhodne o skončení jeho platnosti, jestliže:

je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost
obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny s výjimkou nesprávného údaje o aktuálním příjmení občana, pokud ke změně příjmení došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana
- jeho držitel podstatně změnil podobu.

Veškeré dosud vydané cestovní doklady zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou. Některé státy nemusí vstup na své území bez cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji umožnit.

Zastupitelský úřad v zahraničí může vydat občanu České publiky v nouzové situaci, po splnění všech nutných podmínek, náhradní cestovní doklad pro návrat do České republiky.

K překročení hranice s členským státem Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i platný občanský průkaz (i platný občanský průkaz bez strojově čitelné zóny).

Právní úprava

zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech ve znění pozdějších předpisů

 
 
Kde získáte bližší informace